پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
266نيروهاي مسلحويال - کلرامفنيکل - 1g1392/07/2019000
266نيروهاي مسلحويال - کلرامفنيکل - 1g1392/09/0119000
266نيروهاي مسلحويال - کلرامفنيکل - 1g1391/09/2012000
266نيروهاي مسلحويال - کلرامفنيکل - 1g1388/07/166000