جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
237نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 1g1392/11/2023000
237نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 1g1392/03/0519600
237نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 1g1391/05/0414000
237نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 1g1390/05/2612000