جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
239نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 500mg1392/11/2017500
239نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 500mg1392/03/0514000
239نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 500mg1391/07/0310000
239نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 500mg1390/05/258200