پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
238نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 250mg1391/10/0120000
238نيروهاي مسلحويال - سفترياکسون - 250mg1390/05/256500