سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
233نيروهاي مسلح70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1393/06/0154000
233نيروهاي مسلحويال - سفتي زوکسيم - 1gr1392/03/0551500
233نيروهاي مسلحويال - سفتي زوکسيم - 1gr1391/01/2337000
233نيروهاي مسلحويال - سفتي زوکسيم - 1gr1390/05/2630000