سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
234نيروهاي مسلح70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1393/06/0132500
234نيروهاي مسلحويال - سفتي زوکسيم - 500mg1392/03/0528000
234نيروهاي مسلحويال - سفتي زوکسيم - 500mg1390/12/2720000
234نيروهاي مسلحويال - سفتي زوکسيم - 500mg1390/05/2617000