پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
231نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 2gr1392/03/0563000
231نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 2gr1391/09/2545000
231نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 2gr1390/05/2634000