سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
231نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 2gr1392/03/0563000
231نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 2gr1391/09/2545000
231نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 2gr1390/05/2634000