يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
230نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 1gr1392/05/0542000
230نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 1gr1391/09/2528000
230نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 1gr1390/05/2620000