جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
232نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 500mg1392/03/0526500
232نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 500mg1391/09/2519000
232نيروهاي مسلحويال - سفتازيديم - 500mg1390/05/2613500