سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1336نيروهاي مسلح70ويال - سفوتاکسيم - 1g1393/09/2523000
1336نيروهاي مسلح70ويال - سفوتاکسيم - 1g1392/07/01140000
1336نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 1g1392/02/0173500
1336نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 1g1391/09/2012000
1336نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 1g1389/07/138500