سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
229نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 500mg1392/03/0512000
229نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 500mg1391/09/258500
229نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 500mg1389/07/136000