شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
229نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 500mg1392/03/0512000
229نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 500mg1391/09/258500
229نيروهاي مسلحويال - سفوتاکسيم - 500mg1389/07/136000