چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2417نيروهاي مسلح70ويال - سفپيم - 2g1393/08/30128000
2417نيروهاي مسلح70ويال - سفپيم - 2g1390/03/05128000
2417نيروهاي مسلحويال - سفپيم - 2g1390/03/05128000
2417نيروهاي مسلحويال - سفپيم - 2g1390/05/2692000