شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2418نيروهاي مسلحويال - سفپيم - 500mg1392/03/0537500
2418نيروهاي مسلحويال - سفپيم - 500mg1390/05/2627000