چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2418نيروهاي مسلحويال - سفپيم - 500mg1392/03/0537500
2418نيروهاي مسلحويال - سفپيم - 500mg1390/05/2627000