دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
222نيروهاي مسلح70ويال - سفازولين - 1g1393/06/0122000
222نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 1g1392/11/2520000
222نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 1g1392/03/0516500
222نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 1g1390/05/269700