چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
224نيروهاي مسلح70ويال - سفازولين - 500mg1393/06/0117500
224نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 500mg1392/11/2015000
224نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 500mg1392/06/0112500
224نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 500mg1392/07/1512500
224نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 500mg1392/03/0512000
224نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 500mg1390/05/266900