شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
223نيروهاي مسلح70ويال - سفازولين - 250mg1393/06/0114000
223نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 250mg1392/11/2012000
223نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 250mg1392/03/059500
223نيروهاي مسلحويال - سفازولين - 250mg1390/05/265700