يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6757نيروهاي مسلح90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/04/1810000000
6757نيروهاي مسلحويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/10/0210000000
6757نيروهاي مسلحويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/11/0510000000
6757نيروهاي مسلحويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/04/018622043