سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/09/25800000
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/05/01800000
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/05/01800000
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/05/01800000
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/01924000
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/011430000
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/01800000
214نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/05/01610000
214نيروهاي مسلح85ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/01802000
214نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 150mg1392/11/011428000
214نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 150mg1392/06/15802000
214نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 150mg1391/02/01615670
214نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 150mg1391/05/16738800
214نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 150mg1391/02/26615670
214نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 150mg1391/01/23615670
214نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 150mg1390/12/21498520