شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
215نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/08/01540000
215نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/01540000
215نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/01665500
215نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/01390000
215نيروهاي مسلح90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/05/01390000
215نيروهاي مسلح85ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/01540000
215نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 50mg1392/10/01665500
215نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 50mg1392/06/15540000
215نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 50mg1391/12/26405000
215نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 50mg1391/05/16338800
215نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 50mg1391/04/03498520
215نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 50mg1391/01/23297000
215نيروهاي مسلحويال - کربوپلاتين - 50mg1390/12/21242455