شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/01800000
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/25800000
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1390/07/01485000
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/06/01806000
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/06/01868000
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/06/01800000
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/06/01800000
9572نيروهاي مسلح90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/06/01807500
9572نيروهاي مسلحويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1391/02/03525000