شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2382نيروهاي مسلحويال - کلسيم فولينات - 30mg1392/04/0538200
2382نيروهاي مسلحويال - کلسيم فولينات - 30mg1388/07/1622000