يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7088نيروهاي مسلح70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/08/0121000000
7088نيروهاي مسلح70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/05/0120000000
7088نيروهاي مسلح70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/04/2520000000
7088نيروهاي مسلح70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/04/2521000000
7088نيروهاي مسلح70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/04/1830500000
7088نيروهاي مسلحويال - بورتزومايب - 3.5mg1391/05/1822500000