دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5616نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/10/0150000000
5616نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/04/1948000000
5616نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/08/0148000000
5616نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/05/0146000000
5616نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/04/1848000000
5616نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/05/2546000000
5616نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/04/2550000000
5616نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1392/05/0558153000
5616نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1392/04/3145332390
5616نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1391/06/0137500000
5616نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1390/06/1928800000