چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5615نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/05/0115000000
5615نيروهاي مسلح70ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/04/2515000000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/10/0116281000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/05/2515980000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/04/0314305000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/06/1712800000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/05/1515980000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1391/10/118817000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1391/12/208410000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1391/10/108182480
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1391/06/019550000
5615نيروهاي مسلحويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1390/06/197935000