چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3623نيروهاي مسلح70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/02/1112950000
3623نيروهاي مسلحويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1390/11/255520000