دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
170نيروهاي مسلح90ويال - بلئومايسين - 15U1393/06/01758000
170نيروهاي مسلح90ويال - بلئومايسين - 15U1393/03/01758000
170نيروهاي مسلح85ويال - بلئومايسين - 15U1393/04/25683500
170نيروهاي مسلح84ويال - بلئومايسين - 15U1393/03/31600000
170نيروهاي مسلح90ويال - بلئومايسين - 15U1393/04/25600000
170نيروهاي مسلح90ويال - بلئومايسين - 15U1393/05/01600000
170نيروهاي مسلحويال - بلئومايسين - 15U1391/01/26678185
170نيروهاي مسلحويال - بلئومايسين - 15U1390/12/13549370