يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4989نيروهاي مسلح90ويال - آزيترومايسين - 500mg1392/09/0939000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1392/04/1031000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1391/07/1227000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1391/04/1822000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1391/03/2020000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1388/07/16129500