پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4989نيروهاي مسلح90ويال - آزيترومايسين - 500mg1392/09/0939000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1392/04/1031000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1391/07/1227000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1391/04/1822000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1391/03/2020000
4989نيروهاي مسلحويال - آزيترومايسين - 500mg1388/07/16129500