يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
113نيروهاي مسلح90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/08/011700000
113نيروهاي مسلح90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/05/011460000
113نيروهاي مسلح90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/04/251460000
113نيروهاي مسلح90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/04/251700000
113نيروهاي مسلحويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/05/201861200
113نيروهاي مسلحويال - آسپاراجيناس - 10000IU1391/12/1922000
113نيروهاي مسلحويال - آسپاراجيناس - 10000IU1391/12/09600000
113نيروهاي مسلحويال - آسپاراجيناس - 10000IU1388/07/16481500