چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14300نيروهاي مسلحويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1392/05/1013292000
14300نيروهاي مسلحويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1392/02/016670000
14300نيروهاي مسلحويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1391/10/255200000
14300نيروهاي مسلحويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1390/07/134700000