دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
99نيروهاي مسلحويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1392/05/0413299000
99نيروهاي مسلحويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1391/10/205200000
99نيروهاي مسلحويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1391/02/164700000
99نيروهاي مسلحويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1389/04/163840000