شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9563نيروهاي مسلحويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1392/06/15800000
9563نيروهاي مسلحويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1389/06/22400000