شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
90نيروهاي مسلحويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1392/03/25100000
90نيروهاي مسلحويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1388/07/1650000