دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13238نيروهاي مسلح0ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1393/08/300
13238نيروهاي مسلحويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1388/07/1625000
13238نيروهاي مسلحويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1389/06/22100000