شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/04/191300000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/011700000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/06/012000000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/06/011700000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/05/011300000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/04/181700000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/04/181500000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/04/181500000
1099نيروهاي مسلح90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/04/181300000
1099نيروهاي مسلحويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1391/07/20710000
1099نيروهاي مسلحويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1390/11/23700000