شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6939نيروهاي مسلح90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1392/05/1021000
6939نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1392/02/1614000
6939نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1392/01/1114000
6939نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1391/05/0212000