جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
80نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 1g1392/04/1014400
80نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 1g1391/10/019600
80نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 1g1391/05/218000
80نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 1g1390/05/266300