چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
82نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 500mg1392/04/0510500
82نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 500mg1391/11/257000
82نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 500mg1391/05/216000
82نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 500mg1390/05/264200