يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
81نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 250mg1392/07/157500
81نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 250mg1390/05/263400