پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
81نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 250mg1392/07/157500
81نيروهاي مسلحويال - آمپي سيلين - 250mg1390/05/263400