پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2366نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 500mg1392/03/25224000
2366نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 500mg1391/10/01110000
2366نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 500mg1391/04/19100000
2366نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 500mg1390/05/0290000