سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
22نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 250mg1392/07/01224000
22نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 250mg1392/05/20163000
22نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 250mg1391/10/0163500
22نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 250mg1391/02/1862500
22نيروهاي مسلحويال - آسيکلووير - 250mg1390/06/2754500