سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12359نيروهاي مسلح70آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/06/012160000
12359نيروهاي مسلح70آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/06/014130000
12359نيروهاي مسلح90آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/06/011400000
12359نيروهاي مسلحآمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1392/07/011600000