سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5006نيروهاي مسلح90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/05/012332500
5006نيروهاي مسلح90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/06/012332500
5006نيروهاي مسلح85آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/04/183260000
5006نيروهاي مسلحآمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1390/05/291740000