چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5005نيروهاي مسلح90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/05/01520500
5005نيروهاي مسلح85آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/04/18761000
5005نيروهاي مسلحآمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1391/02/18423500
5005نيروهاي مسلحآمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1390/12/06389000