شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2194نيروهاي مسلح70آمپول - وينکريستين سولفات - 1mg1393/11/01220000
2194نيروهاي مسلح70آمپول - وينکريستين سولفات - 1mg1393/08/3048500
2194نيروهاي مسلح85آمپول - وينکريستين سولفات - 1mg1393/04/25220000
2194نيروهاي مسلح85آمپول - وينکريستين سولفات - 1mg1393/04/18360000
2194نيروهاي مسلحآمپول - وينکريستين سولفات - 1mg1391/04/1948500
2194نيروهاي مسلحآمپول - وينکريستين سولفات - 1mg1390/05/3037000