شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1277نيروهاي مسلحآمپول - وازوپرسين - 20pressoru/ml1392/09/05150000
1277نيروهاي مسلحآمپول - وازوپرسين - 20pressoru/ml1390/08/0257000